Темелите на здрава и успешна компанија ги поставивме во 1995 година. Исцртавме план и скица во кој главната цел е да се издигнеме како компанија која ќе биде препознатлива во областа на градежништвото преку своите иновативни, уникатни и квалитетни производи и услуги по конкурентски цени.

Поставените цели ги остваруваме преку:
  • Инвестирање во современа технологија (располагаме со комплетен возен парк и техничка опрема) која ја олеснува изведбата на градежните зафати и помага во побрза и постручна изведба;
  • Мотивација и усовршување на техничкиот и административен кадар за брзо и ефикасно извршување на задачите;
  • Поттикнување на тимска работа и континуирана грижа за здравјето и добросостојбата на нашите вработени;
  • Следење на трендовите на пазарот и конкуренцијата и постојан стремеж да бидеме чекор пред нив;
  • Избор на соодветни и одговорни кооперанти, вo случај на голема побарувачка, кои можат да им излезат во пресрет на нашите потреби;
  • Оптимизација на ресурсите и нивна максимална искористеност;

Нашиот финален производ претставува комбинација од луѓе, системи, знаење и технологија. Секој наш нов чекор напред води кон иновативни и оригинални решенија. Денес се величиме со бројните проекти и изведени објекти (проекти на УНДП како реновирање на школи и хортикултурни уредувања, изградба на здравствени и туристички објекти, станбени згради за колективно домување, винарски визби, семејни куќи, станбено деловни простори, бензински станици, магацини, гаражи, базени...).

Постоиме за да ги оствариме преференциите и потребите на нашите клиенти, кои го претставуваат стожерот кон кои се насочени сите наши идеи и имплементации.

Потпирајќи се на квалитетна експертиза која пристапува кон секоја задача со посветеност и сериозност, и применувајќи интернационални стандарди, стремиме кон зацврстување на позицијата на македонскиот пазар и отворање врати кон глобалниот, интернационален пазар.
 
Инвестираме во квалитет, брзина и сигурност и константно го мериме успехот и придобивките од вашата доверба кон НАС.
 
Сертификат-ISO-9001  
Сертификат-ISO-45001  
Сертфикат-ISO-14001  
ПРОЕКТИРАМЕ И ИЗВЕДУВАМЕ УНИКАТНИ ГРАДБИ СО ВИСОК КВАЛИТЕТ!