Друштво за Градежништво и Проектирање
"Алфа Проект" ДООЕЛ
Ул. "7-ми Ноември" бр.72/2
Гевгелија, Р. Македонија